Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van BelleLien (versie 10/05/2013)

 
1.   Contactgegevens

BelleLien
Dorpsstraat 124
3470 Kortenaken
België


www.bellelien.be
info@bellelien.be
+32496 752 634
BTW 0867 550 875


2.   Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BelleLien en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen BelleLien en de koper.
Voordat een bestelling kan geplaatst worden, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld, zowel op de website zelf als tijdens de bestelprocedure.
De koper kan steeds een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden ontvangen door een e-mail te sturen naar info@bellelien.be.


3.   Aanbod
De producten worden zo nauwkeurig mogelijk omschreven. Door de producten te fotograferen wordt er getracht de realiteit zo goed mogelijk te benaderen. Echter door verschillende beeldscherminstellingen of andere technische oorzaken, is het mogelijk dat de werkelijke kleuren afwijken. Alle gegevens bij producten zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden BelleLien niet.
De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling.
Alle prijzen op de website zijn in EURO, inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per 25 cm voor stoffen en per 1 m voor lintjes, tenzij anders aangegeven. De verzendkosten worden berekend op basis van de aangekochte producten tijdens bestelling.
Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van de bestelling worden vermeld. BelleLien houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangekocht product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.


4.   Bestelling
BelleLien is slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben.
Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden via de website. Bestellingen, toevoegingen en/of wijzigingen aan bestellingen via e-mail of andere kanalen worden niet aanvaard.


5.   Betaling
De levering vindt pas plaats na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling. Wanneer de betaling binnen de 14 dagen niet ontvangen werd, wordt de bestelling geannuleerd zonder vergoeding voor de koper.

6.   Levering


De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en pas na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling. In de vermelde prijzen zijn het transport en de levering van de producten bij de koper niet inbegrepen. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.
De vermelde leveringstermijn is indicatief en niet bindend. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. BelleLien heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
Aan de leveringsplicht van BelleLien zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BelleLien geleverde producten een keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Deze kosten worden doorgerekend aan de koper. De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper. Wilt u kiezen voor een verzekerde verzending, gelieve dan contact op te nemen met BelleLien voordat u de bestelling plaatst.


7.   Afhalen
Indien er bij de leveringsopties tijdens de bestelling gekozen is voor ‘afhalen’, kan de bestelling afgehaald worden op het adres vermeld onder ‘contactgegevens’. Dit kan enkel na het maken van een afspraak voor afhalen.
Ook bij afhalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen (zie 5. Betaling). Indien de bestelling niet wordt afgehaald binnen 3 maanden en de betaling wel is voldaan, mag BelleLien de bestelling annuleren. BelleLien is dan niet gebonden aan een terugbetaling.


8.   Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van BelleLien tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt BelleLien het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.


9.   Herroepingsrecht
Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 49 en volgende van 6 april 2010) heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. De koper moet op voorhand BelleLien inlichten over het feit dat er een verzending zal worden teruggestuurd.
Het terugsturen van de geleverde goederen is geheel voor eigen rekening en risico van de koper.
Indien de koper na afloop van de termijn van 14 kalenderdagen de geleverde goederen niet aan BelleLien heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending van de goederen kan alleen in de originele of gelijksoortige verpakking en zonder enige gebruikssporen (vlekken, beschadigingen, verknippingen, enz).
Alle afgeknipte stoffen en fournituren kunnen enkel worden teruggestuurd met een minimumlengte van 50 cm of een veelvoud hiervan. Patronen moeten ongeopend zijn. 
Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, betaalt BelleLien het volledige aankoopbedrag van de teruggezonden goederen terug aan de koper. De terugbetaling gebeurt binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending.


10.   Persoonsgegevens
Indien de koper een bestelling plaatst bij BelleLien, staat hij uitdrukkelijk toe dat zijn gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van BelleLien. Deze gegevens, zoals huis-, e-mailadres en telefoonnummer, worden gebruikt voor de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden om de koper op de hoogte te brengen van updates van onze website en om de koper te contacteren voor marktdoeleinden.
BelleLien maakt deze gegevens niet over aan derden tenzij BelleLien hier wettelijk toe verplicht wordt.
Indien de gegevens niet correct zijn of de koper wenst zijn gegevens aan te passen of in te kijken, kan de koper een schrijven richten aan: info@bellelien.be.

Ook als u geen prijs stelt op commerciële boodschappen van BelleLien, zullen wij op uw schriftelijk verzoek, naar bovenstaand adres, de toezending hiervan stopzetten.


11.   Klachten


Indien de koper niet tevreden is over zijn aankoop, kan hij dit bekend maken aan BelleLien door een schrijven naar info@bellelien.be.
Volgende klachten worden in rekening genomen: Een klacht betreffende een niet-conforme levering, indien de klacht binnen 7 dagen na levering wordt ingediend. Of een klacht over verborgen gebreken, indien de klacht wordt ingediend binnen 7 dagen na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.
BelleLien is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
Indien klachten van de koper door BelleLien gegrond worden bevonden, zal BelleLien naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen. De aansprakelijkheid van BelleLien beperkt zich tot het factuurbedrag van de betreffende producten. Iedere aansprakelijkheid van BelleLien voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, schade ontstaan aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

12.   Overmacht


BelleLien is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die BelleLien belet haar verplichtingen na te komen: vertraging bij of wanprestatie door de leveranciers, storingen in het internet, de elektriciteit en/of e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten of van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, bezorging gelden uitdrukkelijk als overmacht, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
Ingeval van overmacht behoudt BelleLien zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Indien BelleLien bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.In geen geval is BelleLien gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
13.   Toepasselijk recht/bevoegde rechter


Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Leuven bevoegd.